Likestilling

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag (som nevnt ovenfor).

Vår redegjørelse for likestilling

Uniflex & Poolia Norge har en tydelig forpliktelse til å fremme likestilling og motvirke diskriminering i arbeidslivet. Selskapet har som mål å oppnå full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en kjønnsnøytral personalpolitikk på alle områder.

 

I 2023 hadde Uniflex & Poolia Norge totalt 166 ansatte, hvorav 13 var kvinner og 153 var menn. Dette viser en tydelig overvekt av mannlige ansatte i organisasjonen. Videre bestod selskapets styre av 3 personer, hvorav kun 1 var kvinne.

 

Til tross for disse tallene har selskapet implementert tiltak for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte. Det praktiseres en policy som ikke diskriminerer basert på kjønn, alder, funksjonsevne, språk, livssyn, religiøs, etnisk eller kulturell tilhørighet, eller seksuell legning. Dette er et felles ansvar for alle ansatte, tillitsvalgte og verneombud.

 

Selv i mannsdominerte yrker som ISO-bransjen, arbeider selskapet aktivt for å sikre lik lønn for likt arbeid, og det gjennomføres løpende kartlegging og analyse av kjønnsfordelingen i ulike stillingsgrupper. Videre har selskapet gjennomgått kriteriene for karriereutvikling og lederstillinger for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte.

 

Samlet sett viser redegjørelsen at Uniflex & Poolia Norge tar likestilling på alvor og har implementert tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø basert på prinsippet om like muligheter og rettigheter for alle ansatte. Det er imidlertid en anerkjennelse av behovet for å adressere eventuelle skjevheter i kjønnsfordelingen og arbeide kontinuerlig for å oppnå fullstendig likestilling i alle deler av organisasjonen.

Vår historie

Poolia har gjennomgått mange faser i selskapets historie – rask vekst på 1990-tallet, nedgangstider og deretter tilbake til god vekst i løpet av noen år. Vår sterke bedriftskultur og grunnleggende verdier har imidlertid stått seg gjennom alle disse årene. Vi har viljen til å ta ansvar, gjøre ting med fullt engasjement og lidenskap, samt skape et miljø der alle føler seg unike og viktige. Disse verdiene følger vi i alle møter, forretningsforhold og bedriftsarrangementer.

Poolia er en del av et større konsern kalt PION Group. PION Group arbeider med å optimalisere både enkeltpersoners og selskapers evne til å oppnå topp ytelse gjennom kompetanse, teknologi og strategi. Vi mener at menneskelige ressurser fortsatt vil være kjernen for vekst, samtidig som vi er overbevist om at ny teknologi raskt vil forbedre og akselerere bruken av menneskelige ressurser gjennom teknologiske verktøy. Dette er grunnen til at vi integrerer menneskelige ressurser med teknologiske ressurser.

Trenger du hjelp?

Ring Poolia!

Skroll til toppen