Bærekraft

Uniflex & Poolia Norge anerkjenner de potensielt negative konsekvensene vår forretningsvirksomhet kan ha for mennesker, samfunn, og miljø. Samtidig er vi bevisste på mulighetene vi har til å påvirke positiv endring gjennom hele vår leverandørkjede. Med denne forståelsen har vi utviklet en policy for bærekraftig forretningsdrift.

Vår policy

Uniflex & Poolia Norge forplikter seg til å drive virksomheten på en ansvarlig måte som tar hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer, med mål om å ivareta både mennesker og miljø på en bærekraftig måte. Vi søker å være en ledende aktør i å inspirere våre interessenter til å ta bærekraftige valg, både i deres daglige liv og i deres forretningspraksis.

 

Som et selskap er Uniflex & Poolia Norge forpliktet til å overholde Åpenhetsloven, som krever full åpenhet i arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne loven er en kjernekomponent i vår forpliktelse til ansvarlighet og integritet, og den sikrer at vår virksomhetspraksis ikke bare er i samsvar med, men også fremmer menneskerettigheter. Vårt engasjement for Åpenhetsloven forsterkes av vår støtte til FNs menneskerettighetskonvensjoner. Dette engasjementet gjenspeiles i alle aspekter av vår drift, fra interne retningslinjer til eksterne samarbeid, og det vitner om vår faste vilje til å styrke og beskytte menneskerettighetene globalt. Gjennom disse forpliktelsene søker Uniflex & Poolia å være en ledende aktør innen etisk forretningsdrift og å sette en høy standard for andre virksomheter.

 

Gjennom omfattende aktsomhetsvurderinger av vår verdikjede, sikrer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere følger de samme strenge standardene for menneskerettigheter og rettferdige arbeidsforhold som oss, og dermed styrker vi vårt felles engasjement for bærekraft og ansvarlighet.

 

Vi er forpliktet til å lede virksomheten med integritet i samsvar med de høye standardene for etisk forretningspraksis og oppførsel som er definert i våre etiske retningslinjer. Dette inkluderer overholdelse av relevante lover, forskrifter og internasjonalt anerkjente retningslinjer og konvensjoner.

 

FN’s Bærekraftsmål

Uniflex & Poolia Norge støtter opp om alle FNs 17 bærekraftsmål og har identifisert spesifikke mål som er relevante for vår virksomhet og vår påvirkning.

 

Likestilling mellom kjønnene
Vi anerkjenner at likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser, og vi er fast bestemt på å bruke vår posisjon i næringslivet til å fremme denne viktige agendaen.

Vi skal aktivt arbeide for å eliminere eventuelle barrierer som hindrer like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. Dette inkluderer å sikre like lønn for likt arbeid, fremme kvinner i ledende stillinger, og støtte initiativer som bidrar til å bryte ned stereotypiske kjønnsroller i arbeidslivet.

Gjennom vårt engasjement for likestilling, søker vi ikke bare å skape et rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø, men også å bidra til å bygge et samfunn der alle enkeltmennesker har like muligheter til å realisere sitt fulle potensial, uavhengig av kjønn.

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom våre tjenester bidrar vi til at næringslivet skaper arbeidsplasser og bidrar dermed til økonomisk vekst. Vi skal være bransjeledende i å sikre gode arbeidsvilkår for våre egne ansatte.

 

 

 

Stoppe klimaendringene

Vi forplikter oss til å stoppe klimaendringene gjennom vår miljøpolicy. Denne policyen veileder vår daglige drift og er i samsvar med kravene i ISO 14001-standarden, som vi er sertifisert iht. Vi har etablert rutiner for å sikre at vår miljøpolicy etterleves i alle aspekter av vår virksomhet. Gjennom vår miljøpolicy engasjerer vi våre interessenter til å samarbeide for å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige praksiser både internt og eksternt.

Bærekraftsarbeid i praksis

Oss selv – vi skal:

  • Øke fokus på bærekraft internt, og bygge kompetanse og forståelse hos alle våre ansatte.
  • Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.
  • Sikre likestilling ved ansettelser, posisjoner, arrangementer og styrende organer.
  • Tilrettelegge for at ansatte i permisjon og med småbarn har like muligheter for ansettelse og forfremmelse som alle andre ansatte.

Kunder og leverandører – vi skal:

  • Tilby kundene våre bærekraftige produkter og tjenester.
  • Samarbeide med og stille gjensidige krav til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Samfunnet – vi skal:

  • Bidra til bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom våre tjenester.
  • Gi vanskeligstilte en mulighet til arbeidserfaring.
  • Bruke vår posisjon til å påvirke kunder, lag og foreninger til å gi begge kjønn like muligheter.

Se vår grundig utarbeidede bærekraftrapport for 2024 ved å klikke her.

Trenger du hjelp?

Ring Poolia!

Skroll til toppen